Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02

Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02

Title:  Nghiên cứu và phát triển mảng anten vi dải cấu trúc lá cây với búp sóng dải quạt, độ lợi cao và mức búp phụ thấp cho ứng dụng Wi-Fi định hướng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 60 52 02
Authors:  Trương, Vũ Bằng Giang, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Trần
Keywords:  Anten
Thiết kế
Mô phỏng
Mạng Wi-Fi
Ứng dụng
Kỹ thuật viễn thông
Issue Date:  2016
Publisher:  Đại học Công nghệ
Abstract:  67 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật viễn thông: 60 52 02 08 — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41537
Appears in Collections: UET – Master Theses

 

Files in This Item:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami