Nghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Nghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Title: Nghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử – Viễn thông: 60.52.02.03
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Minh
Keywords: Điện tử viễn thông
Phát thanh số
Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử — Trường Đại học Công nghệ, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41529
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami