Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM

Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM

Title: Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM. Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử – Viễn thông
Authors: Đinh, Triều Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Đức
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Mã mạng
Kênh
Mạng OFDM
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử– Trường Đại học Công nghệ, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41528
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami