Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM

Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM

Mã mạng lớp vật lý là một công nghệ mới và đã được nghiên cứu trong rất nhiều công trình nghiên cứu. Trong mô hình sử dụng mã mạng lớp vật lý, hệ thống có thể cải thiện dung lượng kênh, giảm độ trễ và bảo mật dữ liệu. Mục đích của luận văn là xem xét khả năng ứng dụng mã mạng lớp vật lý trong mạng di động adhoc không dây (MANET). Đặc biệt luận văn tập trung vào dung lượng kênh của mạng MANET sử dụng OFDM. Nội dung nghiên cứu trên mạng MANET sử dụng mã mạng lớp vật lý, dung lượng kênh sẽ bị ảnh hưởng thế nào, và so sánh với các nghiên cứu trước đây để đưa ra giới hạn chặt hơn. Luận văn so sánh dung lượng của mạng MANET truyền theo lưu lượng, mạng MANET sử dụng mã mạng, và mạng MANET sử dụng mã mạng lớp vật lý. Các nghiên cứu theo tính toán và mô phỏng đã chỉ ra rằng trong mạng MANET sử dụng mã mạng lớp vật lý dung lượng kênh truyền có thể cải thiện, ngoài ra khi sử dụng mã mạng lớp vật lý cho độ trễ giảm và tăng cường bảo mật.

Title: Ảnh hưởng của mã mạng lớp vật lý tới dư lượng kênh trong mạng OFDM. Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử – Viễn thông
Authors: Đinh, Triều Dương, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Đức
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Mã mạng
Kênh
Mạng OFDM
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Công nghệ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử– Trường Đại học Công nghệ, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41528
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami