Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Như chúng ta thấy, với sự phát triển mạnh mẽ về CNTT thì các hệ thống tin học
nói chung và phần mềm cho lĩnh vực tài chính nói riêng đang ngày càng hiện đại bên
cạnh sự đa dạng và phong phú cả về nghiệp vụ và công nghệ. Với các hệ thống tài chính
lớn phức tạp thường sử dụng nhiều phần mềm khác nhau tương tác với nhau, hoặc giữa
các hệ thống tài chính của các doanh nghiệp giao tiếp với nhau. Khi đó bài toán tích hợp
giữa các hệ thống tin học tài chính khác nhau sẽ trở nên phức tạp và cấp thiết.
Trước đây, khi phát triển các phần mềm tài chính các nhà cung cấp phần mềm
thường tự định nghĩa giao thức riêng của họ. Khi xuất hiện nhu cầu tích hợp với một hệ
thống của đơn vị khác thì 2 bên phải ngồi với nhau để thống nhất lại giao thức giao tiếp
giữa 2 hệ thống. Phương pháp này đơn giản và hiệu quả khi số lượng phần mềm cần
tích hợp là nhỏ và phần mềm các bên hoạt động ổn định. Nhưng sẽ gặp hạn chế và trở
nên cứng nhắc khi số lượng nhu cầu tích hợp tăng với nhiều loại phần mềm khác nhau
và có sự thay đổi nâng cấp không đồng đều. Cứ mối khi có thêm một hệ thống cần tích
hợp thì lại phải ngổi với nhau để điều chỉnh giao thức.
Một giao thức chuẩn chung để có thể tích hợp với tất các các phần mềm sẽ giúp
đơn giản và giảm chi phí rất nhiều quá trình tích hợp. FIX (Financial Infomation
eXchange) là một chuẩn thông điệp và giao thức chung để đáp ứng nhu cầu này trong
lĩnh vực tài chính. Vì vậy tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và
ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội” với mục tiêu làm rõ về giao thức hiện đại này, đồng
thời ứng dụng FIX xây dựng một phần mềm ứng dụng trong thực tế phục vụ giao đoạn
kiểm thử các phần mềm giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Mục đích nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về giao thức FIX là giao thức quốc tế trong việc giao
tiếp giữa các hệ thống tài chính. Ở Việt Nam FIX đang được áp dụng là giao thức trao
đổi thông tin giữa các CTCK và trung tâm khớp lệnh – Sở giao dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX). Sau khi đã nghiên cứu về FIX tác giả sẽ xây dựng một hệ thống mô phỏng
hệ thống khớp lệnh tại HNX, hệ thống sẽ là phần mềm hỗ trợ đắc lực để thử nghiệm các
giao dịch khi xây dựng các phần mềm chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt
Nam.

Title: Nghiên cứu chuẩn giao thức FIX và ứng dụng xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khớp lệnh chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Authors: Lê, Đức Hùng
Keywords: ứng dụng
lệnh chứng khoán
Phần mềm mô phỏng
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Với sự phát triển mạnh mẽ về CNTT thì các hệ thống tin học nói chung và phần mềm cho lĩnh vực tài chính nói riêng đang ngày càng hiện đại bên cạnh sự đa dạng và phong phú cả về nghiệp vụ và công nghệ. Với hệ thống tài chính lớn phức tạp thường
69 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41527
Appears in Collections: UET – Master Theses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami